شهر اصفهان

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

شهر اصفهان

۱- آزمایشگاه نوبل

·         اصفهان ،سه راه حکیم نظامی ساختمان ۳ ، طبقه دوم ، آزمایشگاه نوبل

·         تلفن :  ۳۶۲۴۶۲۰۴ - ۰۳۱ ، ۳۶۲۸۹۷۲۵ - ۰۳۱